Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 52 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered, wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn begeerte.
-- de Bijbel --
De gemeente en het Joodse volk
Auteur:Susan Nikirk
Geplaatst op:25-11-2007
Gelezen:11563 keer

We leven in een cruciale tijd en daarom is het noodzakelijk te horen wat God tot de Gemeente zegt. Dit verslag wil de bedekking die ligt over Gods plan voor de Gemeente en het joodse volk wegnemen. Toen ik recent in Nederland was gaf de Heer mij een oproep, de roeping van Nederland is om een Ruth te zijn!

[ 1   2   3    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 3

De gemeente en het Joodse volk

Het boek Ruth laat ons de rol zien van de waarachtige Kerk in verband met het herstel van Israël, het joodse volk en de terugkomst van de Heer. Het was door deze heidense vrouw Ruth, die weigerde om haar joodse schoonmoeder Naomi te verlaten, dat Jezus de Messias werd geboren die verlossing bracht voor de wereld.

Tijdens de tweede wereldoorlog waren er vele Ruth's in de Kerk die ontelbare joodse mensen geholpen hebben om onder te duiken, ook in Nederland. Als joodse gelovige en dochter van een gezin uit Duitsland die aan de Holocaust wisten te ontsnappen ben ik dankbaar voor al degenen die mijn joodse broeders en zusters hebben geholpen, ik omarm jullie. Maar ik wil jullie vandaag ook uitdagen nu dat het joodse volk opnieuw in de verdrukking dreigt te komen: gaat u ook nu achter hen staan en hen helpen?

Velen van u weten hoe de verdrukking in Europa en Rusland weer aan het opkomen is. Als het joodse volk hulp nodig zal hebben, tot wie zullen zij zich dan wenden? Een paar jaar terug tijdens een samenkomst van voorgangers in Nederland gaf de Heilige Geest mij een woord, het was: "Maak vrijsteden klaar". Dit woord staat in het boek Jozua en het betekent 'een plaats om te schuilen'. Nederland is een van die schuilplaatsen van God voor Zijn volk. Maar we kunnen mensen pas een schuilplaats geven als we het hart van God hiervoor hebben. Het Lichaam van de Messias heeft verschillende stand-punten ingenomen ten aanzien van Israël. Een daarvan is de vervangingstheologie, waarin de gemeente de plaats heeft ingenomen van Israël. Een tweede is wat ik het fanatieke zionisme noem. Daarbij is alleen Israël belangrijk en is er geen plaats voor de Kerk. Een derde standpunt is apathie, onverschilligheid, niet betrokken zijn of het te druk hebben met de eigen agenda. En dan is daar Ruth, de ware vriend van Israël en het joodse volk.

Het boek Ruth
De gebeurtenissen in het boek Ruth spelen zich af in de tijd van de Richteren, een tijd waarin er veel beroering en verwarring heerste in Israël met slechts sporadisch perioden van vrede. Klinkt dat bekend in deze tijd? Een plaag van hongersnood was in het land en een Israëlitisch echtpaar, Elimelech en Naomi, verlaten samen met hun beide zonen het land om in het heidense land Moab te gaan leven. De beide zonen huwen daar met Moabitische vrouwen; Ruth en Orpa. Na verloop van tijd overlijden zowel de echtgenoot van Naomi als haar beide zonen. Naomi hoort dat de hongersnood in het land Israël over is en besluit terug te keren naar haar vaderland.

In 1948 werd Israël opnieuw een natie en begon het joodse volk terug te keren (aliyah) naar hun land en dat doen zij tot op de dag van vandaag. Naomi begeeft zich, samen met haar beide schoondochters, op weg naar Juda. Omdat Naomi de indruk heeft dat Ruth en Orpa bij haar geen toekomst hebben, begint zij bij hen ervoor te pleiten dat zij terug keren naar hun eigen land.

Als we profetisch kijken dan vertegenwoordigt Naomi Israël en het joodse volk. De beide schoondochters, Orpa en Ruth, zijn een beeld van de twee soorten kerken en gelovigen in deze tijd. Beiden waren door hun huwelijk toegetreden tot het verbondsvolk, maar slechts een daarvan houdt zich aan haar beloften. In hoofdstuk 1 van het boek Ruth zien we hoe Orpa huilt, zij kust Naomi maar keert terug naar haar volk, haar land en haar goden. De naam Orpa betekent 'hardnekkig' en 'de rug toekerend', zij is een type van de gemeente en van de gelovige die wel zegt dat ze van Israël en het joodse volk houden, maar het op den duur toch de rug toekeren. Zij hebben niet Gods hart in deze.

We zien hier een onecht type van kunstmatige affectie, waarbij het lijkt alsof Orpa van Naomi houdt. Veel gemeenten en gelovigen hebben het in deze tijd te druk met hun eigen visie en programma's; zij onderscheiden niet de geestelijke betekenis van het kleven aan, het aanhangen en vast blijven houden aan Israël en het joodse volk. De eeuwen door zijn er christenen geweest die hun toewijding en verbond met de God van Israël tot uiting hebben gebracht, maar Zijn volk van oudsher hebben verworpen en veronachtzaamd.

Naomi gaat door om nu ook Ruth over te halen terug te keren naar haar land, maar Ruth weigert dat: "Dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan zal ik heengaan en waar gij zult vernachten zal ik vernachten; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult sterven zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Zo moge de Heer mij doen, ja, nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u." Ruth koos er niet alleen voor om Naomi te volgen, maar ook de God van Abraham, Isaak en Jacob en de wegen van Zijn volk. De naam Ruth betekent vriend. Dit is een afschaduwing van de gemeente en de gelovige die ware liefde en vriendschap betoont ten aanzien van Israël en het joodse volk. "Soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder." Ook nu zijn er in het Lichaam van de Messias gelovigen die belijden vrienden te zijn maar in wezen Orpa's zijn, vooral als het aankomt op Israël en het joodse volk. Dit nu is de ware markatielijn. De Geest van God doet gemeenten opstaan die als Ruth zijn om de Messias te openbaren en Zijn grote liefde voor het ongelovige Israël, zodat zij opnieuw een licht voor de naties kan zijn.

Eenmaal teruggekeerd in het land komt er grote gunst over Naomi en Ruth. Dankzij een oude wet is het Ruth toegestaan om de oogst van de velden van Boaz, een nauwe verwant van Naomi, op te lezen. De wet zei dat de hoeken van een veld dat geoogst werd moesten blijven liggen voor de arme en de vreemdeling (niet-jood). Ruth brengt meer dan genoeg mee naar huis, naar Naomi. Hier zien we hoe er zegeningen komen als een niet-jood zich hecht aan een Jood: "Ik zal zegenen wie u zegenen" (Gen. 12:3). Wat later huwt Boaz met Ruth en onder de Levitische wet van losser kon de dichtsbijstaande verwant de erfenis van een weduwe lossen door haar te huwen en zo werd Naomi's land en erfenis hersteld. Ruth baart een zoon en in Ruth 4:15-16 kunnen we zien hoe dit Naomi raakt: "En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij, die u meer waard is dan zeven zonen. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster."

Dit is een bovennatuurlijk wonder, een oudere joodse vrouw die dit kind voedt met melk uit haar eigen borsten. Dat is een bijzonder profetisch teken want we hebben gezien hoe Naomi Israël en het joodse volk vertegenwoordigt en Ruth de niet-joodse Gemeente. We zien hier een herstel van "leven uit de dood" voor het joodse volk en het kwam voort uit een niet-joodse. Dit is het hart van God voor deze tijd. Uit dit kind dat de naam Obed droeg kwam Isaï en uit Isaï kwam David, de voorvader van Jezus de Messias. Net zoals het joodse volk betrokken was bij de eerste komst van Jezus, zo zal het dat ook zijn bij de tweede komst.

De terugkeer
In Romeinen 11 zegt Paulus duidelijk dat God Zijn volk niet verstoten heeft en in vers 15 zegt hij dat hun aanneming, hun herstel, "leven uit de doden" zal zijn, dat is pas opwekking! Ook staat er: "Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk" (Romeinen 11:29). De Ruth Gemeente zal het joodse volk helpen om tot herstel te komen van het geloof in de God van Abraham, Isaak en Jacob. Gods roeping voor Israël zal eerst door de Gemeente erkend moeten worden, voor Israël het zelf zal erkennen. Er staan 700 verzen in de Schrift die spreken over de terugkeer van het joodse volk naar het land Israël. Gods integriteit staat op het spel. Israël is Gods land en de kinderen van Israël zijn met God gehuwd en dus houden ze elkaar vast. In Ezechiël 43 staat duidelijk dat God de kinderen van Israël terug zal brengen in het land omwille van de heiligheid van Zijn Naam. Wij moeten niet vergeten dat de oorlog tegen Israël en het joodse volk niet zomaar een natuurlijke is, maar een geestelijke. In heel de geschiedenis van de kerk en zelfs daarvoor zien we een voortdurend samenspannen van satan om het joodse volk volledig te vernietigen. Dat noemen we anti-semitisme; maar het had en heeft ook nu veel verschillende namen en het is aanwezig in verschillende religies en denken.

De ware vijand is satan en hij haat het joodse volk omdat hij God haat. Als satan het joodse volk kan tegenhouden om terug te keren naar of te leven in het land Israël, dan zal dat het bewijs zijn dat God een leugenaar is omdat God in Zijn Woord gezworen heeft dat zij nooit vernietigd zullen worden. Maar een nog grotere reden waarom satan het joodse volk haat is dat het heil van Israël de terugkomst van Jezus betekent, de opstanding van de rechtvaardigen, de opwekking van de Gemeente, het herstel van de aarde en de ondergang van het rijk van satan.

Herstel door liefde
Terwijl de Heer Zich aan het voorbereiden is op Zijn tweede komst heeft de Gemeente een groot aandeel te vervullen in deze profetische eindtijd. Jesaja 49:22 zegt: "Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden".

De Ruth Gemeente zal zich verbinden met Naomi, Israël en het joodse volk en hen helpen terug te keren naar hun land door middel van gebed, liefdevolle ondersteuning en indien nodig door hen een schuilplaats te bieden. Als de Ruth's van nu vasthouden aan en hulp bieden aan het herstel van Naomi, zal dit de komst van de Heer bespoedigen. " ..en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher" (Handelingen 3:20-21). Herstel komt niet eerder dan wanneer er liefde is voor wat er hersteld moet worden. Gods liefde voor de mensen door het offer van Jezus bracht herstel voor het mensdom. De liefde van de Gemeente voor het herstel van Israël en het joodse volk zal de tweede komst van Jezus inluiden.

Wil u dicht bij het hart van God zijn? Dan moet u dicht bij de dingen zijn die in het hart van God zijn. God spreekt over het volk Israël en het joodse volk in Zijn Woord, Hij noemt hen: "Zijn oogappel". De appel betekent de pupil van het oog, het centrum en het gezichtspunt. Dat laat duidelijk zien dat het joodse volk zich in het centrum van Gods hart bevindt, het is Zijn passievrucht. De Gemeente dient Gods hart te hebben aangaande Israël en het joodse volk.

Sinds de Holocaust is er de roep geweest van 'Nooit meer'. Wat gaat u doen nu er weer van alle kanten vervolging oprijst tegen Israël en het joodse volk? Legt u het naast u neer of zult u het de rug toekeren? Of gaat u een ware vriend en hersteller van Gods volk zijn? Gaat u een Orpa of een Ruth zijn?

Pagina 1 / 3

[ 1   2   3    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.