Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 45 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Wie zichzelf is vergeten heeft laten zien wat liefde is.
Anthropologie
Auteur:Raymond Hausoul
Geplaatst op:08-03-2005
Gelezen:5792 keer

God zegt van Zijn schepsel, de mens: Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb (Js43:7). De oude vraag: “Waarom leef ik?” is hiermee te beantwoorden

[ 1   2   3    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 3

Anthropologie

De Geest van de mens
Het Hebreeuwse woord 'ruach' en het Griekse 'pneuma', wijzen steeds op iets onzichtbaars in de mens, terwijl het woord 'ziel' meer naar het lichamelijke verwijst. “De mens is een geest” vinden we dan ook niet in de bijbel, wel vinden we de uitdrukking “De mens heeft een geest”.

Iedereen die wel eens bij een sterfbed heeft gestaan, kan begrijpen dat een mens niet alleen een lichaam heeft, maar ook een geest. Het ene moment is iemand nog in leven, het volgende moment is hij heengegaan. Toch is zijn lichaam er dan nog.

Iedere mens heeft namelijk een geest (Nm16:22; 1Th5:23; Hb12:9), het is daarom ook tegen de schrift om te zeggen dat een mens een geest pas krijgt bij de wedergeboorte (1Ko2:11; Hb4:12; Jk2:26).

De geboorte en de geest
Er is in de loop der jaren veel gediskussiert of de geest voor de geboorte al in het embryo zit, of dat God deze pas bij de geboorte erbij schenkt. Anderen gaan een stap verder en zeggen dat God alle mensen al geschapen heeft, en deze allerhand mogelijke lichamen doorlopen in de geschiedenis zodat ieder mens meerdere reinkarnaties meemaakt 1 (vgl. daarintegen Hb9:27). We zullen enkele theorieen hier bespreken die in de geschiedenis van het christendom geleerd werden.

De creationistische theorie
Deze theorie die veel door de Rooms Katholieke kerk en door veel reformatorisch theologen ondersteund wordt, zegt dat God op het ogenblik van de geboorte de ziel creeert en ze dan met het lichaam verenigt. De ziel is hierdoor niet zondig, omdat ze opnieuw geschapen werd. Bijbelverzen die vaak ter ondersteuning gebruikt worden zijn:

  • Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven? (Hb12:9).
  • Maar zij vielen op hun aangezichten, en zeiden: O God! God der geesten van alle vlees! een enig man zal gezondigd hebben, en zult Gij U over deze ganse vergadering grotelijks vertoornen? (Nm16:22)

De traduzianse theorie
Volgens deze theorie wordt de geest met het lichaam, door de geslachtsgemeenschap van de man en de vrouw verder gegeven. De argumenten voor deze theorie zijn:

  • Want hij (Levi) was nog in de lenden des vaders (Abraham), als hem Melchizedek tegemoet ging. (Hb7:10),
  • Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. (Gn2:2),
  • De mens is steeds één geheel (1Th5:23).

Het hart van de mens

Algemeen
Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament heeft het 'hart' een belangrijke plaats. Het verwijst naar het centrum en de troon van ons lichamelijke als geestelijke leven. De bijbel bedoeld dan ook zelden met de uitdrukking 'hart' ons hartorgaan (2Sm18:14; 2Kn9:24). Er worden dan ook in de bijbel verschillende uitspraken over het hart gedaan:

Het hart is de troon van onze rede
Het hart kan namelijk herkennen (Dt8:5), en de kennis bewaren (Ps119:11). Zodoende is het ook de bron van alle kwade gedachten en handelingen die we doen (Jr17:9; Mt15:19-20; Hb4:12).

Het hart is de troon van ons gevoelsleven
Het hart kent namelijk liefde (Dt6:5), verheugd zich en is vrolijk (Ps104:15; Js30:29). Het kan echter ook treuren (Ne2:2; Rm9:2), of wensen en begeertes duidelijk maken (Ps37:4). Evenzo kan het ook verbittert zijn (Ps73:21).

Het hart is de troon van onze wil
Het hart zoekt (Dt4:29), en kan zich tot iemand keren (Ex14:5), of verstokt zijn (Ex8:15; Hb4:7), het kan keuzes maken (Ex7:22-23).

Het hart is de troon van ons geestelijk leven
Met het hart gelooft de mens namelijk aan zijn redding (Rm10:9-10). Hierin woont dan ook de Vader (1Pt3.15), Zoon (Ef3:17) en de heilige Geest (2Ko1:22). Het hart van de gelovige dient dan ook rein te zijn (1Tm1:5; Hb10:22).

Het geweten van de mens
Het geweten is de innerlijke stem van de mens, die de mens dat opdraagt te doen, wat hem goeddunkt. Het geweten zegt ons echter niet wat goed of fout is, het spoort ons alleen aan het goede wat wij denken dat goed is, te doen. Zodoende kunnen we met een goed geweten toch zondigen (Hd23:1). We zouden het geweten ook kunnen vergelijken met een alarminstallatie, die wel alarmeert, maar niet de dieven kan tegenhouden.

Het verstand en onze zintuigen
Het verstand en onze zintuigen dienen ertoe om bij twijfel een keus te maken (Rm14:5), naar heiligheid te hunkeren (1Pt1:13), de wil van de Heer te begrijpen (Ef5:17) en de Heer lief te hebben (Mt22:37). Iedere gedachte moet dan ook geanalyseerd worden (2Ko10:5).

Het vlees
Het vlees kan in de bijbel spierweefsel betekenen (Lk24:39) of het lichaam van de mens (1Ko15:39; Hb5:7). Maar vaak wijst dit woord in de negatieve zin, naar onze neigingen tot zonde en vijandelijkheid tegenover God (Rm7:18; 1Ko3:3; 2Ko1:12; Gl5:17; Ko2:18; 2Pt2:10; 1Jp:16).

Pagina 1 / 3

[ 1   2   3    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.