Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 47 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.
-- de Bijbel --
Vaderdag
Auteur:André
Geplaatst op:20-06-2004
Gelezen:10093 keer

[ 1   2   3   4   5    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 5

Vaderdag

Mattheus 11 vers 27 - Hier spreekt Jezus: “Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren”. Immers niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. En alleen indien u de Zoon kent, kent u ook de Vader.

Op deze ‘vaderdag’ willen dan ook God-dienstig zijn en we onze Vader danken voor alles wat Hij voor ons doet. Voor alles wat Hij ons leert, alles wat Hij ons geeft. Voor de vrucht die in ons mag groeien. Danken dat we deel mogen uitmaken van Zijn gezin.
We leren in geloof te wandelen. We zijn leerlingen van Jezus. We willen een leven leiden dat gebaseerd is op het Woord van God. We moeten hiertoe onze eigen zekerheden afleggen. Anders zou het ook niet in geloof wandelen zijn. We willen graag helpen. We willen ‘dienstbaar’ zijn. We willen ons nuttig voelen. We willen ons nodig voelen.

Maar we willen ons vooral gewaardeerd en geliefd voelen. We willen op onze Vader lijken.

Daar gaat we het vandaag over hebben. Hoe de Heer bewerkt dat we op Hem gaan lijken.
Gods Geest is aan het werk in ons hart. Hij heeft ons als het ware geadopteerd. Zijn Heilige Geest getuigt ons daarvan. Hij heeft ons aangenomen als Zijn kinderen. Die Heilige Geest dus veel meer het bewijs is dat we Zijn kinderen zijn, dan dat we maar wat religieus hier op de aarde rondlopen. Want volmaakt zijn we nog lang niet. Natuurlijk werkt de Heilige Geest ook de vruchten en de gaven uit in ons leven. Maar bovenal overtuigt die Heilige Geest ons van de liefde van God, dat we zijn opgenomen in Zijn familie, waarvan Hij de Vader is. God zorgt er Zelf voor, dat we meer en meer op Hem gaan lijken.

Jezus getuigt hiervan: (Johannes 17 vers 22-23): “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn gelijk als Wij Eén zijn. Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt”.

Efez 4 vers 11-16: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, todat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind en leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus”.

Het is belangrijk dat we leren om vanuit ons hart te leven. Want God is een toetser van harten. Als we niet vanuit ons hart handelen, dan zullen we naar andere mensen toe heel krampachtig en geforceerd overkomen. Dat is één van de redenen waarom de kerken zo leeg blijven. Kennelijk hebben veel mensen het idee, dat ze bepaalde dingen zouden moeten doen, waar ze bij voorbaat al geen zin in hebben. Dat ze in een kerk een “rol” zouden moeten vervullen. Maar in een kerk moeten elkaar juist getuigen van de volledige vrijheid, vrede en heerlijkheid die we in Jezus hebben. Elkaar bemoedigen in geloof en samen te bidden en God te danken voor Zijn goedheid en trouw. En met elkaar dat te delen, waar het om gaat: Onze relatie met onze Vader. Mensen zijn niet echt onder de indruk van onze kennis, maar worden wèl geraakt als wij getuigen van Gods aanwezigheid in òns leven en hoe we dat in ons hart voelen. Als we niet vanuit kennis, maar vanuit ons hart getuigen over de relatie die God met ons heeft.

Vandaag gaan we het hebben over onze relatie met de Vader.
Spreuken 4, vers 4:“Hij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde Mijn woorden vast, onderhoud Mijn geboden en leef”.
vers 23: “Behoed je hart met alles wat je kan, want van daaruit ontspruiten alle zaken van het leven”.

Het werk van de Heer is om in ons te bewerken dat de woorden uit ons hart komen, en dat ons hart vervuld wordt met Zijn Woord.

God wil ons allemaal in Zijn liefde brengen. Als wij vanuit ons hart een band met hem krijgen, zal Zijn Vaderliefde door ons geopenbaard worden. Dan pas zullen mensen zich weer aangetrokken voelen tot het christendom. Omdat ieder mens verlangt naar waardering, geborgenheid en liefde. En dat zullen we dan ook gaan uitstralen.

Galaten 1 vers 10-16 schrijft Paulus: “…maar toen God mij riep, zei Hij dat het Hem behaagd had om Zijn Zoon in mij te openbaren, en zo de waarheid onder de volkeren verkondigen zou”.

Pagina 1 / 5

[ 1   2   3   4   5    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.