Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Meer Uit de media
Meest gelezen
Leden online
 17 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Hoe kan het bestaan dat jullie naar je kerken gaan om Mijn woorden te lezen, te bidden, te zingen en deel te nemen aan brood en wijn in Mijn naam zonder werkelijk met Mij gemeenschap te hebben in jullie harten?
-- de Here Jezus --
Dienst der genezing
Uitgegeven op 25-09-2007 (1186 keer gelezen)
Leeuwarden - Het thema genezing houdt de laatste jaren de gemoederen bezig onder christenen. Genezingsdiensten, zoals die van Jan Zijlstra, staan in de picture, en trekken veel gelovigen uit de traditionele kerken. Het Evangelisch Werkverband (EW) heeft vorige week een laagdrempelig boekje uitgebracht over het thema voor mensen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het doel van het EW met het boekje is klip-en-klaar. ,,De werkgroep ‘Dienst der genezing en bevrijding’ binnen het EW wil graag de dienst van genezing op een evenwichtige manier terugbrengen naar de plek waar hij thuishoort: de christelijke gemeente”, aldus het voorwoord. ,,Met deze module willen we aan de hand van de Bijbel het gesprek rondom ziekte en genezing op gang brengen”, vertelt voorzitter van de werkgroep ds. Jan Huitema uit Tzum. ,,Het is geschreven voor mensen binnen de PKN. Niet schreeuwerig, maar laagdrempelig. We hebben alle ruimte gezocht voor de vraag: ‘wil God altíjd genezen?’

Het proces voorafgaand aan het boekje, duurde zo’n anderhalf jaar, vertelt Huitema. De predikant uit Tzum maakte een opzetje van twee a-viertjes. ,,Dat bespraken en bekritiseerden we in de werkgroep. Het ‘resultaat’ daarvan werd door een ander meegenomen, en zo ging het een aantal vergaderingen door. We hebben ons ook afgevraagd of het niet moest gaan over genezing én bevrijding. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen - om het niet onnodig ingewikkeld te maken - om deze thema’s apart te behandelen.”

Het boekje over genezing maakt deel uit van het ‘Karpos-leerhuis’ van het EW, dat gemeenten de mogelijkheid biedt om in een aantal bijeenkomsten over een specifiek onderwerp na te denken. De module over genezing bestaat uit drie hoofdstukken, die tijdens drie bijeenkomsten door groeigroepen, bijbelkringen of kerkenraden besproken kunnen worden. De opzet van het boekje is net als andere materialen van het EW: elk hoofdstuk kent een inleiding, enkele bijbelgedeelten, vragen voor een gespreksronde, een samenvatting en een afsluiting met een lied.

Getuigenissen
Ook bevat de module een dvd met getuigenissen van mensen die genazen van hun ziekte, en een uitleg door protestants predikant ds. Hette Abma uit Gouda over de praktijk van ziekenzalving, aan de hand van een voorbeeld uit zijn gemeente.

Het eerste hoofdstuk beschrijft ‘de realiteit van ziekte en genezing’. De ingrijpende gevolgen van de zondeval komen aan de orde, maar ook het helende werk van Jezus, ‘allereerst het herstel van de relatie tussen mensen en God, en daaruit voortvloeiend het herstel van ons hele leven’. Hier wordt ook de ‘middellijke’ kant van genezing aangestipt: ‘God werkt door middel van de medische wetenschap, van artsen en medicijnen’. Daarnaast kan God ook ‘onmiddellijk’ helend ingrijpen in het leven van mensen.

In het boekje is ruimschoots aandacht voor ‘wanneer genezing uitblijft’. De realiteit van niet-genezingen roept de meest gestelde vraag op: ‘Waarom de een wel en de ander niet?’ ‘Hoe moeten we daarmee omgaan?’, wordt in hoofdstuk 2 gevraagd. ‘Allereerst moeten we nooit vergeten dat genezing een gave van God is, wij kunnen het niet claimen. Nederigheid past ons wanneer het om genezing gaat. Tegelijkertijd meten we onthouden dat God ons genadig wil zijn en ons graag geneest.’
,,We willen bepaald niet de indruk wekken dat God iederéén geneest”, zegt ds. Huitema. ,,We krijgen van God de héle erfenis (onder meer genoemd in Rom. 8:17 en Kol. 3:24), die bestaat uit verzoening, genezing van het lichaam en de opstanding uit de dood. We ontvangen die doorgaans niet in één keer, maar in fasen. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte achter deze module. Een zekere spanning tussen wel genezen en niet genezen zal er altijd blijven.”

‘Deze worsteling heeft te maken met het feit dat het Koninkrijk van God wel nabij gekomen is, maar nog niet volledig onder ons is’, beschrijft de module. ‘De wonderen van Gods genezing zijn als het ware richtingaanwijzers naar zijn rijk: zo zal het zijn in mijn Koninkrijk. We zijn onderweg naar dat rijk, mogen er soms al iets van zien, de richtingaanwijzers ontdekken. maar we zijn er nog niet. Pas als Jezus terugkeert, zal ziekte voorgoed verdwenen zijn.’ (.) ‘Door mensen te genezen laat God nu al zijn overwinningskracht zien en wordt er geloof gewekt. Maar om redenen die voor ons niet altijd duidelijk zijn, wordt niet iedereen die gelooft genezen.”
Barrières

Wel worden er ook een aantal mogelijke barrières voor het uitblijven van genezing genoemd: een speciale zonde (‘wanneer we bidden om genezing maar niet van plan zijn te stoppen met die zonde, blokkeert die zonde onze genezing’), ongeloof (‘we vertrouwen niet echt dat Jezus ons genezing schenkt’), ongezonde structuren of leefpatronen, of demonische gebondenheid. ,,Vaak hebben mensen gehoord, bijvoorbeeld in pinksterkringen, dat alles stond en viel met hún geloof”, zegt Huitema. ,,Die kramp willen we er wat af halen en ook op andere oorzaken wijzen, die soms meespelen. Ook al komen mensen alleen met lichamelijke klachten, het kán zijn dat er een bepaalde invloed is geweest van de vorst der duisternis, zonder dat je je daarvan bewust bent”, zegt Huitema. ,,Maar daarnaast kunnen we vaak ook helemaal niet verklaren of begrijpen waarom iemand niet geneest. We moeten dus voorzichtig zijn met het rationeel willen verklaren waarom de één wel geneest en de ander niet. We begrijpen we het soms niet.”

Dat is geen reden om ons er niet naar uit te strekken, vindt Huitema. De kerken in Nederland die voortgekomen zijn uit de Reformatie, hebben weinig met deze dienst van genezing gedaan.

Niet forceren
Huitema vindt het belangrijk om niets te forceren binnen gemeenten. Hij is zelf meer over genezing gaan nadenken, door zijn eigen ziekte in en genezing in 1987. ,,Ik leerde toen mensen kennen van het landelijke Oasewerk (dat in Rotterdam is begonnen - mensen kwamen er naar speciale gebedssamenkomsten). Er is voor mij gebeden en toen begon ik op te knappen.” Huitema heeft zijn verhaal verteld aan de kerkenraad (destijds in Heerenveen) en er werd een gebedsgroep opgestart. Zelf is hij nu lid van het Oaseteam in Drachten dat de dienst der genezing en bevrijding praktiseert.
In zijn huidige gemeente in Tzum brengt Huitema het thema ,,op voorzichtige en pastorale wijze” aan de orde. ,,Ik vertel er wel eens over tijdens huisbezoeken, of een keer op catechese en in lezingen, plus in studiegroepen. Na verloop van tijd begin je te merken dat mensen er belangstelling voor krijgen. Als je dit heel snél wilt introduceren is het nettoresultaat dat niemand ervan wil weten. Maar als je het op evenwichtige, pastorale manier introduceert, heb je kans dat vijf jaar later het zaad is gezaaid en groéit.”

Verlegenheid
‘Jezus geeft zijn volgelingen de opdracht de zieken de handen op te leggen’, is de boodschap van het laatste hoofdstuk. ‘Wij als moderne gemeenteleden hebben die opdracht nog steeds. Maar misschien zijn we er wel wat verlegen mee.’ Die verlegenheid wijt ds. Huitema ook aan het ‘verlichtingsdenken’. ,,Het wetenschappelijke denken heeft grote invloed op ons wereldbeeld. Daarin is geen ruimte voor wonderlijke genezing, of een geestelijke wereld. Maar we geloven dat het wereldbeeld in de bijbel het reële wereldbeeld is.”

Verklaring over gebed en genezing
De Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de Nederlandse Lucasorde hebben samen een verklaring opgesteld over gebed en genezing om christenen ,,richting te geven en tegelijkertijd te wijzen op grenzen en risico’s” van gebedsgenezing.

,,Het evangelie van heil en genezing raakt mensen in het hart, maar verdeelt ook tot op het bot”, stellen de organisaties - die al vele jaren aandacht en ervaring hebben met ‘de dienst der genezing’ - in een persbericht. De verklaring wordt op 12 oktober in de Lucaskerk in Ermelo gepresenteerd aan ds. G. de Fijter, voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Met de verklaring willen de organisaties de ervaring die ze met gebed en genezing hebben, ten dienste stellen van de kerken. De verklaring is bedoeld voor alle kerken in de breedte van de gereformeerde gezindte, stelt prof. dr. Kees van der Kooi, hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en voorzitter van de werkgroep die de verklaring heeft opgesteld.

Bron: Friesch Dagblad

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst, als je wilt reageren dan kan dat door het reactieformulier die hier onder staat.
Reageren
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reacties plaatsen.
Klik op Registreren om een account aan te maken, of klik op Inloggen om met je account in te loggen.
(c) 1997 - 2018 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.